Vår verksamhet

SCHYSST! är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden verksamhet inom Kvinnojouren Sigtuna, som främst riktar sig till ungdomar mellan 12-22 år. Vi arbetar våldspreventivt och är medlemmar i Unizon, förbundet som samlar ungdomsjourer, tjejjourer, kvinnojourer och andra stödverksamheter som arbetar för visionen om ett jämställt samhälle fritt från våld.

Det praktiska arbetet

  • Stödverksamhet: Vi erbjuder ungdomar stöd genom vår chatt och mail dit ungdomar kan vända sig med frågor, funderingar eller olika problem. Vi agerar stöd och ger inte råd till ungdomarna. Istället arbetar vi för att ungdomarna själva ska komma fram till egna lösningar på de problem som tas upp med oss genom att ställa öppna frågor och tillhandahålla olika perspektiv samt hänvisa ungdomen vidare.
    Chattens öppettider: Varannan tisdag (jämna veckor) klockan 18:00 – 20:00
  • Utåtriktad verksamhet: Vi arbetar utåtriktat och våldspreventivt inom Sigtuna kommun genom att sprida information till olika instanser samt hålla föreläsningar i skolor för elever och personal om exempelvis våld i ungas relationer, porr och samtycke.

Värdegrund

Jämställdhet som grundsyn

Vi på SCHYSST! jobbar utifrån jämställdhet och grunden av arbetet baseras på en förståelse för sambandet mellan kön, maktstrukturer och våld. Ungdomar ska kunna forma sin identitet och göra livsval utan att begränsas av förväntningar och normer knutna till kön. För oss på SCHYSST! innebär jämställdhet att alla människor oavsett kön, ska få dela samma politiska, sociala och ekonomiska rättigheter, skyldigheter och möjligheter, i enlighet med de mänskliga rättigheterna.

Jämställdhet idag

Vi delar en insikt om att samhället ännu inte är jämställt. Vi anser att tjejer och kvinnors underordning är en strukturell funktion i samhället som skapats ur föreställningar om kön. Det är en könsmaktsordning som genomsyrar hela samhället.

Vad vi arbetar för

Vi arbetar för att skapa en trygg plattform där alla ungdomar värderas lika högt och där vi genom vårt engagemang vill bidra till att stärka ungdomars självkänsla och stötta dem där de är, för att samtidigt bidra till Unizons vision – ett samhälle fritt från våld, sexualiserat våld, maktobalans och snedfördelningar mellan kön. Vi strävar efter en jämställdhet som innebär lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla.

Gemenskapen

Gemenskap handlar om samhörighet och ömsesidig respekt samt acceptans för människors olikheter. Alla ska få ta plats och vara delaktiga inom gemenskapens ramar, för att skapa solidaritet och medvetenhet. Inom gemenskapen möts ungdomar för att förstå och stärka varandra, dela åsikter och kunskaper om jämställdhet & värderingar samt ifrågasätta normer och föreställningar om kön.

Mångfald

SCHYSST! är en partipolitiskt och religiöst obunden verksamhet och respekterar alla olika kulturella, religiösa och icke-religiösa traditioner och riktningar. Vi bejakar en kulturell mångfald och ser olika livsstilar som en självklarhet. Mångfald i både medvetande och praktik är av största vikt då vi ser att våra olika erfarenheter, bakgrunder, intresseområden och kompetenser berikar vårt sociala kapital. Likaså vill vi arbeta på ett sätt som välkomnar och inkluderar ungdomar, oavsett könsidentitet, etnicitet, sexualitet, ålder, funktion eller religion.

Ett öppet och välkomnande klimat

Inom SCHYSST! och det utåtriktade arbetet finns det plats för olikheter och meningsskiljaktigheter, vilket vi anser stärker oss. Vi strävar efter ett öppet klimat i diskussioner, organisation och utåtriktat arbete. Att visa på, och skapa utrymme för gemenskap i vårt utåtriktade arbete är av stor betydelse. Vår verksamhet ska utåt ha låg tröskel och högt i tak, alla ska få plats och kunna ta del i utbyte av kunskap och erfarenheter. Att vi stöttar och stärker betyder inte att ungdomarna som kommer i kontakt med oss måste ha ett problem eller vara i behov av stöd – alla är lika välkomna!